Kullanım Koşulları

İLBERK GROUP FİNANSAL DANIŞMANLIK HİZMETLERİ ANONİM ŞİRKETİ  ( FİNANSKAR )

SÖZLEŞMESİ ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

 

İşbu bilgilendirme formu ile birlikte tarafınıza ilettiğimiz Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”) ile İlberk Group Finansal Danışmanlık Hizmetleri A.Ş. (kısaca Markamız olan “Finanskar”) tarafından siz müşterimize verilen kredi danışmanlığı hizmetine ilişkin önemli koşulları özetlemek ve sizi bu hususta bilgilendirmek isteriz.

 

Verilecek Hizmet:

Finanskar, talep etmiş olduğunuz ve akabinde Finanskar ile son tutarında mutabık kaldığınız kredi ya da kredili ürünler için finans kuruluşlarında tarafınıza onay verilmesi için çaba sarf edecektir. Finanskar, bu hususta herhangi bir başarı taahhüdünde bulunmamakla birlikte, sürecin olumlu sonuçlanması için elinden gelen çabayı gösterecektir. Süreç içerisinde Finanskar, finans kuruluşları ile sizin adınızı vererek, başka bir deyişle sanki sizmiş gibi görüşmeler yapacaktır.

 

Hizmet Bedeli:

Finanskar, mutabık olunan ve başvurusu yapılan kredi ve / veya kredili ürünlerin onaylanan İhtiyaç Kredisi tutarı üzerinden %15, İpotekli Kredilerde kredi tutarı üzerinden %7.5, Konut kredisi kredi tutarı üzerinden %2.5, Araç kredisi kredi tutarının üzerinden %2.5, Ticari Kredisi kredi tutarı üzerinden %5, Tarım Kredisi kredi tutarı üzerinden %5 oranında bir hizmet bedeline, hak kazanacaktır. Finanskar’ın hizmet bedeline hak kazanması için, finans kuruluşundan ilgili kredi ya da kredili ürüne onay verilmesi yeterlidir. Krediyi herhangi bir sebeple kullanmasanız dahi, hizmet bedelini Finanskar’a ödemekle yükümlü olursunuz. Bu hizmet bedeli, kredi ve/ veya kredili ürünlerin finans kuruluşu tarafından onaylandığı gün içerisinde Sözleşme’de belirtilen banka hesabına ödenmelidir.

 

Cezai Şart Koşulları:

Finanskar, sizin ihtiyaç duyduğunuz kredi ve / veya kredili ürünlerin sağlanması için elinden gelen en yüksek çabayı gösterir ve başarılı olduğu ölçüde bir hizmet bedeline hak kazanır. Ancak Finanskar’ın göstermiş olduğu bu çabaya rağmen, müşterimiz tarafından aşağıdaki eylemlerin gerçekleşmesi halinde, Sözleşme’den doğacak olan hizmet bedeline ek olarak, hizmet bedelinin yarısı tutarındaki cezai şart ödemesi müşteriden talep edilecektir.

 • Bizzat kendiniz ya da başka bir kişilik aracılığı ile, Finanskar tarafından yürütülen başvuru süreci ile paralel bir başvuru süreci yürütmeniz
 • Hizmet bedelini kredi ve/veya kredili ürünlerin finans kuruluşunca onaylandığı gün içerisinde ödememeniz
 • Başvuru sürecinin sizden kaynaklı bir nedenle olumsuz sonuçlanması
 • Kredi ve/veya kredili ürünleri kullanmanıza rağmen Finanskar’a yanıltıcı bilgi vermeniz, Finanskar ile iletişimi kesmeniz
 • Kusurunuz ile Sözleşme’nin Finanskar tarafından feshedilmesine sebep olmanız

 

DANIŞMANLIK HİZMET SÖZLEŞMESİ

 

 1. 1. TARAFLAR

İşbu Danışmanlık Hizmet Sözleşmesi (kısaca “Sözleşme”), aşağıdaki taraflar arasında imzalanmıştır.

 

 

 

  1. 1.1. Finanskar:

Unvan

  İlberk Group Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

Adres

  Gökevler Mah. 564. Sok. Almira Residence B blok No: 3/1 Kat: 13 D: 77  İstanbul / Esenyurt

MERSİS No

  0471084243300001

E-Posta

  info@finanskar.com

Telefon

  0850 302 43 34

 

 

  1. 2. KONU VE KAPSAM

İşbu Sözleşme’nin konusu, nakdi ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla finans kuruluşlarından kredi çekmek, kredili mevduat hesabı ya da kredi kartı almak isteyen Müşteri’ye kredi ve / veya kredili ürünler başvuru süreci ile ilgili olarak Finanskar tarafından danışmanlık verilmesi, Müşteri ile finans kuruluşları arasında kurulması gereken iletişim ve koordinasyonun doğrudan Finanskar tarafından kurulması ve işlem silsilesinin Finanskar tarafından gerçekleştirilmesi, Müşteri’nin kredi başvurusunun onaylanması halinde Finanskar’ın danışmanlık bedeline hak kazanması ve tarafların bu kapsamdaki hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

 

  1. 3. FİNANSKAR’IN  YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  2. 3.1. Finanskar, Müşteri’nin nakdi ihtiyacının giderilmesine ilişkin yol ve yöntemleri belirler, uygun gördüğü finans kuruluşları ile Müşteri adına görüşmeler yapar, Müşteri’nin finans kuruluşları nezdindeki durumunu sorgular, Müşteri’nin uygun bulunması halinde nakdi ihtiyacının giderilmesi amacıyla gereken işlemleri başlatır ve bu işlemlerin gerekli görülen aşamalarında Müşteri ile birlikte, gerekli görülmeyen aşamalarında Müşteri olmaksızın yine Müşteri lehine hareket eder.
  3. 3.2. Müşteri bu hususta, Finanskar işbu Sözleşme konusu hizmet kapsamında finans kuruluşları ile yapacağı görüşmelerde, Müşteri’nin kendisi adına ve hatta sanki Müşteri’nin kendisiymiş gibi görüşmeler yapabileceğini, kendisini Müşteri’nin kendisi olarak tanıtarak işlemleri yürütebileceğini, bu durumun işbu Sözleşme konusu hizmetin verilmesi için zorunlu olduğunu ve bu hususta Finanskar’a yetki ve onay verdiğini kabul ve beyan etmiştir. Müşteri, Finanskar’ın finans kuruluşları ile sanki Müşteri’nin kendisiymiş gibi görüşmeler yapması bakımından herhangi bir itiraz ileri sürmeyeceğini, bu hususu peşinen bildiğini ve kabul ettiğini beyan etmiştir.
  4. 3.3. Finanskar ayrıca, Müşteri’nin finans kuruluşları nezdindeki sorgulanması, Konut Kredileri, Araç ve Leasing Sözleşmeleri için gerektiğinde eksper hizmeti sunar ve tüm bunlarla ilgili ortaya çıkacak maliyetleri Müşteri’ye bildirir. Müşteri’nin kredi talebi ve buna bağlı yapılacak başvuru süreci ile ilgili herhangi bir eksper ya da benzeri maliyet doğması halinde, bu maliyet Müşteri tarafından karşılanacaktır. Söz konusu bedeller tamamen ilgili finans kuruluşu tarafından belirlendiğinden, bu bedeller üzerinde Finanskar’ın herhangi bir inisiyatif kullanma yetkisi bulunmamaktadır. Belirtilen bedeller Müşteri tarafından Finanskar’a ödenmedikçe, Finanskar kredi başvuru sürecini devam ettiremez.
  5. 3.4. Finanskar’ın işbu Sözleşme kapsamında temel yükümlülüğü, Müşteri’nin talep ettiği kredinin finans kuruluşlarından temin edilebilmesi adına gerekli işlemlerin yapılmasıdır. Finanskar’ın hak ettiği ücret, kredinin Müşteri tarafından kullanılmasından dolayı değil, ilgili kredinin finans kuruluşu tarafından onaylanması için gerekli hizmetin verilmesi ve kredinin onaylanmasının karşılığıdır. Başka bir deyişle Finanskar, Müşteri’nin talep ettiği kredinin finans kuruluşu tarafından onaylanması ile işbu Sözleşme’de düzenlenen ücrete hak kazanacak olup, Müşteri’nin söz konusu krediyi kullanıp kullanmaması önem arz etmez.
  6. 3.5. Finanskar, işbu Sözleşme kapsamında Müşteri’ye, talep edilen kredinin finans kuruluşlarınca onaylanacağının garantisini verdiği, Müşteri’nin her halükarda nakdi ihtiyacını karşılayacağı yönünde taahhütte bulunduğu şeklinde yorumlanmayacaktır. Finanskar, Müşteri’ye herhangi bir anlamda sonuç garantisi vermemekte olup, bu doğrultuda Finanskar’ın hak kazanacağı hizmet bedeli, talep edilen kredinin işbu Sözleşme şartları çerçevesinde finans kuruluşu tarafından onaylanmasına bağlıdır.

 

  1. 4. MÜŞTERİ’NİN YÜKÜMLÜLÜKLERİ
  2. 4.1. Müşteri, işbu Sözleşme kapsamında Finanskar ile münhasır olarak çalışmakta olduğunu, aynı konulu hizmete ilişkin başka hiçbir firma ile çalışmayacağını, Sözleşme’nin süresi içerisinde işbu Sözleşme konusu hizmetler için tek başına ya da herhangi başka bir danışman veya finansal kurum aracılığıyla hiçbir surette çalışmayacağını, paralel bir kredi başvuru süreci yürütmeyeceğini, bilhassa işbu Sözleşme imzalandıktan sonra, Finanskar’ın devre dışı bırakarak bankaya şahsen başvuru yapmayacağını kabul ve taahhüt eder. Müşteri, işbu yükümlülüğüne aykırı davranması halinde, Finanskar işbu Sözleşme ile hak kazanacağı hizmet bedelini ödemekle yükümlü olacağı gibi, bundan ayrı ve buna ek olarak işbu Sözleşme ile belirlenen hizmet bedelinin yarısı tutarında cezai şart ödemeyi de peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.
  3. 4.2. Müşteri, verilen hizmetin nevi gereği, Finanskar verdiği hizmetle birlikte nakdi bir kazanç elde etmektedir. Müşteri, işbu Sözleşme ile belirlenen danışmanlık hizmet bedelini Finanskar, nakdi ihtiyacın karşılandığı anda, yani Müşteri lehine kredi talebinin onaylanması anında, DERHAL ve NAKİT olarak ödemekle yükümlüdür. Müşteri, danışmanlık hizmet bedelini belirtilen süre içerisinde ödemediği takdirde, muaccel hale gelen işbu danışmanlık hizmet bedelinin yanı sıra Finanskar işbu Sözleşme ile belirlenen hizmet bedelinin yarısı tutarında cezai şart ödeyeceğini peşinen kabul eder.
  4. 4.3. Müşteri’nin ihtiyacı olan nakit tutar, Müşteri tarafından bildirilir. Finanskar tarafından Müşteri’nin finansal durumu da dikkate alınarak yapılan değerlendirme sonucunda, taraflar başvurulacak kredi tutarı konusunda karar verirler. Finanskar  tarafından yapılacak kredi başvurusu, taraflarca belirlenecek tutar üzerinden yapılacaktır. Ancak Müşteri’nin kredi durumu, mali koşulları vs. sebepler göz önüne alındığında finans kuruluşlarınca daha düşük bir miktarda kredi onaylanabilir. Kredi başvurusu yapılan tutar ile finans kuruluşunca onaylanan tutar arasında %20 oranını aşan bir fark mevcut değil ise; Finanskar tarafından söz konusu kredi başvurusuna ilişkin finans kuruluşu onayının alındığı kabul edilir. Müşteri buna rağmen krediyi kullanmak istemediği takdirde, Finanskar’ın hak kazanacağı hizmet bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.
  5. 4.4. Finanskar sunacağı hizmet kapsamında birden fazla finans kuruluşundan Müşteri adına onay alınması durumunda, taraflarca belirlenmiş başvuru tutarı kadar kredi, Finanskar’ın uygun gördüğü en iyi koşulları sağlayacak finans kuruluşu veya pay edilmiş şekilde finans kuruluşundan sağlanacaktır. Müşteri bu hususu kabul, taahhüt ve beyan eder.
  6. 4.5. Müşteri kredi başvurusunun finans kuruluşunca onaylanmasını takiben anı gün içerisinde ilgili banka şubesine giderek krediyi kullanmakla yükümlüdür. Müşteri, başvurunun onaylanmasına rağmen her ne sebeple olursa olsun krediyi kullanmaması halinde, Finanskar tarafından hak edilen hizmet bedelini ödemekle yükümlüdür. Başvuru sürecinin, Müşteri tarafından yerine getirilmesi ya da sağlanması gereken edim ya da evrakın eksikliği nedeniyle (sayılanlarla sınırlı olmaksızın eksper ücretinin ödenmemesi, finans kuruluşu tarafından talep edilen evrakın ibraz edilmemesi v.s ) veya Müşteri’den kaynaklanan herhangi bir nedenle olumsuz sonuçlanması halinde, Finanskar danışmanlık hizmet bedeli ile birlikte bundan ayrı ve buna ilave olarak hizmet bedelinin yarısı tutarında cezai şartı talep etme hakkına sahip olacaktır.
  7. 4.6. Müşteri, Finanskar tarafından verilen hizmet neticesinde başvurunun onaylanması müteakip, Finanskar tarafından hak edilen hizmet bedelinin aynı gün içerisinde ödenmemesi veyahut Müşteri tarafından kredi ve/veya kredili ürün kullanılmasına rağmen Finanskar’a aksi yönde bilgi verilmesi, Finanskar tarafından hak kazanılan hizmet bedelinin ödenmemesi amacıyla yanıltıcı bilgi verilmesi veyahut Finanskar tarafından kurulmak istenen iletişime karşılık verilmemesi halinde, işbu Sözleşme ile belirlenen hizmet bedelini ödemekle yükümlü olacağı gibi, bundan ayrı ve buna ilave olarak Finanskar’a hizmet bedelinin yarısı tutarında cezai şartı da ödemeyi kabul etmiştir.

 

  1. 5. ÜCRET ve ÖDEME
  2. 5.1. Finanskar, işbu Sözleşme kapsamında sarf etmiş olduğu emek karşılığında, finans kuruluşlarınca Müşteri lehine onaylanan kredi tutarının kredi türlerine göre %15’i, %7.5i, %5, %2.5i tutarında danışmanlık hizmet bedeline hak kazanacaktır. Belirtilen kredi tutarı, Müşteri lehine elde edilen toplam nakdi avantajın tümü (sayılanlarla sınırlı olmamak üzere kredi tutarı, kredili mevduat hesap tutarı, sağlanan kredi kartının limiti ve benzeri kredili ürünlerin toplamı) olarak kabul edilecektir.
  3. 5.2. Danışmanlık hizmet bedeli, Müşteri tarafından kredi ve/veya kredili ürünün finans kuruluşunca onaylandığı gün NAKDEN ve DERHAL ödenecektir. Ödeme, aşağıda belirtilen banka hesabına yapılacaktır. Finanskar, işbu Sözleşme ile düzenlenen hizmet bedelini başvurunun onaylandığı anda hak etmiş olduğundan, onay tarihinden itibaren başkaca bir bildirime gerek olmaksızın ödenmeyen hizmet bedeline yasal faiz işleyecektir.

 

Banka Hesap Bilgileri:

Hesap Adı : İlberk Group Finansal Danışmanlık Hizmetleri Anonim Şirketi

IBAN : TR68 0011 1000 0000 0096 1867 15

 

  1. 6. FESİH

      Müşteri’nin işbu Sözleşme’de yazılı bulunan yükümlülüklerini ihlal etmesi durumunda Finanskar, hiçbir yazılı ihtara gerek kalmaksızın ve tüm alacak ve tazminat hakları saklı kalmak kaydıyla, işbu Sözleşme’yi derhal haklı olarak feshetme hakkına sahiptir. Sözleşme’nin Finanskar tarafından Müşteri’nin kusuru nedeniyle feshi halinde Finanskar, taraflar arasında mutabık kalının başvuru tutarı üzerinden hizmet bedeli ve buna ek ve bundan ayrı olarak hizmet bedelinin yarısı tutarındaki cezai şartı Müşteri’den talep etme hakkına sahip olacaktır.

 

  1. 7. SIR SAKLAMA/GİZLİLİK

    Müşteri, işbu Sözleşme yürürlükte olduğu süre boyunca ve Sözleşme’nin sona ermesinden sonra dahi işbu Sözleşme sebebiyle öğrenmiş olduğu hiçbir bilgi ve/veya ilişkiyi, sır saklama yükümlülüğü çerçevesinde, üçüncü şahıslara açıklamamayı kabul, beyan ve taahhüt eder. Yine Müşteri, lehine yapılan işlemler dolayısıyla finans kuruluşu çalışanının işlem dolayısıyla hiçbir kazanç elde etmediğini bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. Söz konusu yükümlülükler işbu Sözleşme’nin her ne sebeple olursa olsun sona ermesinden sonra da geçerli olacaktır. İşbu madde hükümleri ihlal edildiği takdirde, ihlal nedeniyle ortaya çıkacak zararların tazmininden, Müşteri sorumludur. Bu hususta Finanskar’ın hiçbir sorumluluğu olmadığını MÜŞTERİ peşinen kabul eder.

 

  1. 8. REKABET YASAĞI

        Müşteri, kendisinin veya ortaklarından herhangi birinin ya da birinci ya da ikinci derece akraba ya da hısımlarının ya da bunlar tarafından kontrol edilen herhangi bir gerçek ya da tüzel kişiliğin Finanskar’ın aracılık ettiği ya da tanıştırdığı özel ya da tüzel kişiler ile Finanskar’ın yazılı onayını almaksızın işbu Sözleşme konusunda ticari faaliyette bulunmayacağını, işbu Sözleşme konusu işin yapılması için bu kişilerle herhangi bir işbirliği içine girmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmiştir. İşbu madde hükmünün ihlal edilmesi halinde, ihlal nedeniyle elde edilen toplam kazanç tutarının 10 (on) katı tutarındaki cezai şart, Müşteri tarafından Finanskar’a ödenecektir.

 

  1. 9. DİĞER HÜKÜMLER
  2. 9.1. Tarafların işbu Sözleşme ile beyan ettikleri iletişim bilgileri aracılığı ile gerçekleşecek olan yazışmalar, taraflar arasındaki uyuşmazlıklarda kesin delil teşkil edecektir. Taraflar arasındaki telefon görüşme kayıtlarıda, karşı tarafın görüşmelerin kayıt altına alındığı yolunda bilgilendirilmesi şartı ile kesin delil niteliğinde kabul edilecektir.
  3. 9.2. Aksi belirtilmedikçe, işbu Sözleşme çerçevesinde yapılacak her türlü ihbar, talep ve diğer bildirimler, yazılı olarak ve elden teslim sureti ile veya iadeli taahhütlü posta (ön ödemeli) veya uluslararası tanınmış bir kurye (günlük dağıtım yapan) servisi ile tarafların işbu Sözleşmede belirtilmekte olan adreslerine veya bu amaçla diğerine yazılı bir ihbar ile bildireceği diğer bir adrese gönderilecektir. Tarafların işbu Sözleşme’de yer alan yasal yerleşim yerleri değişirse, bu değişikliğin derhal bildirilmesi gerekmektedir. Aksi halde yukarıda yer alan adreslere yapılan tebligatlar taraflara yapılmış sayılacaktır.
  4. 9.3. İşbu Sözleşme 9 (dokuz) madde ve 4 (dört) sayfadan mütevellit olup imza tarihinden itibaren geçerli hale gelecek ve haklı sebeple feshedilmediği takdirde imza tarihinden itibaren 1 (bir) ay süre için geçerliliğini koruyacaktır. Taraflar arasında Sözleşme’nin devam etmesi hususu sabit olduğunda, iki tarafın da imzasını ihtiva eden ek bir sözleşme ile işbu Sözleşme devam ettirilecektir. İşbu Sözleşme ile ilgili masraflardan ve gerekli damga vergisinden taraflar yarı yarıya müştereken ve müteselsilen sorumlu olup, tutarın Finanskar tarafından ödenmesi durumunda, ödenen tutar Müşteri’ye rücu edebilecektir.